Privacyverklaring voor klanten van zestgroup

Inleiding

Wij Zestgroup (en de aan haar gelierde ondernemingen zoals Zest Consultancy, Zest Academy, Zest Industries, Zest Utilities en Zest Purchasing) willen als organisatie aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen.

Ook in onze dienstverlening naar u ontvangen wij persoonsgegevens. In dit document zetten we uiteen welke gegevens we ontvangen en opslaan en waarvoor we die gebruiken. Het leveren van onze consultancydiensten leidt tot een samenwerking met medewerkers in uw organisatie, enerzijds als tijdelijke collega, maar ook in de rol van opdrachtgever en uiteraard ook in de vorm van de personen verantwoordelijk voor crediteurenbeheer.

Als uw leverancier van consultancydiensten vinden wij het belangrijk u informatie te geven over:

 • De persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • De manier waarop wij dat doen
 • De verstrekking van gegevens aan anderen binnen of buiten Europa
 • Hoe lang wij uw gegevens bewaren
 • Hoe wij deze gegevens beveiligen

Daarnaast willen wij u via deze privacyverklaring informeren over uw rechten. Tot slot willen wij u laten weten bij wie u terecht kunt met vragen, verzoeken of klachten. Wij vragen u deze informatie goed door te lezen.

Belangrijke definities en Basisbeginselen

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor u betekent dit dat die informatie die u ons verstrekt in het kader van de wederzijdse administratie, maar ook de namen, zakelijke emailadressen en zakelijke telefoonnummers die u ons verstrekt of uw medewerkers met ons delen.

Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die wij kunnen uitvoeren met uw persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een heel ruim begrip. Handelingen die er in ieder geval onder vallen, zijn: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

De primaire basisbeginselen bij het verwerken van persoonsgegevens zijn:

 • Doelbinding: gegevens mogen alleen worden verwerkt voor een welbepaald en uitdrukkelijk omschreven doel. Dit betekent dat van tevoren bedacht moet zijn waarom gegevens verwerkt moeten worden (doel) en welke gegevens daarvoor noodzakelijk (noodzakelijkheidsprincipe: subsidiariteit en dataminimalisatie) zijn.
 • Grondslag: voor elke gegevensverwerking moet een grondslag zijn. Een grondslag is een term uit de wetgeving. In de wet staan een aantal grondslagen benoemd. Alleen wanneer we gebruik kunnen maken van één van deze grondslagen, mogen we gegevens verwerken.
 • Proportionaliteit: dit beginsel houdt in dat de inbreuk op de belangen van de bij de verwerking van persoonsgegevens betrokkene niet onevenredig mag zijn in verhouding tot het met de verwerking te dienen doel.
 • Rechten: betrokkenen hebben rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die over hen verwerkt worden. Dit betreft het recht op informatie dat en wat er verzameld wordt, op inzage, een afschrift, aanvulling, correctie, verwijdering en onder de AVG ook van verzet.
 • Subsidiariteit: gekeken moet worden of het doel van de verwerking ook op een andere manier kan worden bereikt die minder/geen inbreuk maakt op de privacy.
 • Transparantie: betrokkenen van wie gegevens worden verwerkt, moeten weten welke persoonsgegevens er van hen worden verwerkt, met welk doel (eventueel waar) en hoe zij gebruik kunnen maken van hun rechten.
 • Verantwoordelijkheid: degene die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens moet verantwoording afleggen over het nemen van maatregelen die uitvoering geven aan de basisbeginselen m.b.t het verwerken van persoonsgegevens.
 • Zorgvuldigheid: er dient ‘netjes’ te worden omgegaan met de gegevens. Dit heeft enerzijds betrekking op het nemen van beveiligingsmaatregelen en anderzijds op meer organisatorische en cultuurkenmerken van het omgaan met gegevens.

Deze Privacyverklaring geldt voor Zestgroup BV en aan haar gelieerde ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen als ‘Zestgroup’.

Geheimhouding over persoonsgegevens

Zestgroup en al haar medewerkers (inclusief derden) zijn contractueel verplicht tot geheimhouding van alle persoonsgegevens van bij Zestgroup werkzame medewerkers, klanten en andere personen, ongeacht de aard en inhoud van hun contract.
Via een informatiebeveiligingsbeleid zorgen we dat onze medewerkers bewust omgaan met data en persoonsgegevens die zij verkrijgen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Gegevens die Zestgroup gebruikt in het kader van het leveren van diensten aan u

Wij verwerken alleen de volgende gegevens:

Administratie (inzet consultant bij u)

 • Wij slaan uw contactpersonen op voor de afhandeling van offertes, opdrachtbevestigingen en facturen. U verstrekt ons deze informatie; deze informatie ziet u terug in onze communicatie met u. Bij eventuele vragen nemen we contact op per mail of telefoon met de aan ons verstrekte contactpersonen.
 • In veel gevallen vraagt u ons een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Deze geheimhoudingsverklaringen worden bij ons digitaal opgeslagen.

Administratie (u neemt andere diensten af, bijvoorbeeld een training)

 • U levert ons de namen en contactgegevens van deelnemers, deze gegevens gebruiken wij voor de organisatie/planning van de training en voor het opnemen en daar waar nodig registreren voor examen en/of certificering.

U bent opdrachtgever (onze consultant levert aan een specifieke medewerker van uw organisatie diensten)

 • Onze accountmanagers stemmen af met uw medewerkers over de kwaliteit van onze dienstverlening, aanpassingen, etc. De contactgegevens per opdrachtgever worden opgeslagen.
 • Opdrachtgevers stemmen ook schriftelijke evaluaties op welke opgeslagen worden in het p-dossier van onze medewerkers en onderdeel vormen van onze periodieke evaluatie gesprekken. Hierin is vaak de naam, telefoonnummer en emailadres van de opdrachtgever bekend en wordt inzichtelijk voor de Zest beoordelaar.

U bent opdrachtgever of opdrachtgever geweest

Uw gegevens en gegevens van uw medewerkers kunnen incidenteel gebruikt worden om u te informeren over relevante zaken of uit te nodigen voor relevante events die georganiseerd worden door Zestgroup.

 • Een aantal voorbeelden:
  • In de Utilities markt wordt tweemaal per jaar een sectorrelease ingepland. Zest Utilities verwerkt deze tot een globale impact analyse en stelt deze beschikbaar aan haar klantenbase.
  • Eenmaal per jaar organiseert Zestgroup een beachvolleybal event. Uitnodiging voor deelname wordt zowel persoonlijk door Zest collega’s met uw medewerkers besproken. Ook kunt u van bekende Zesters een uitnodiging per mail ontvangen.
  • Zestgroup organiseert meermalen per jaar round table sessies of Meeting of Minds. Per thema kan een specifieke medewerker persoonlijk benaderd worden.

Zestgroup kan in afstemming met uw inkoopbeleid commercieel contact hebben binnen uw organisatie. Hiertoe gebruiken we het netwerk waarover we beschikken; we sturen niet ongevraagd allerlei informatie toe. We stellen persoonlijk contact op prijs om u en uw organisatie beter te leren kennen en daarmee onze diensten blijvend voor u te optimaliseren.

 • Contacten en opslag van gegevens is beperkt tot ons CRM. We spreken alleen de medewerkers die daarvoor openstaan en wellicht nemen we na een doorverwijzing van uw medewerker contact op met anderen binnen uw organisatie. Wij leggen de volgende informatie vast:
  • Naam
  • Email
  • Telefoonnummer
  • Functie
  • Kort verslag van de meeting (zakelijke informatie, geen persoonsinformatie)

Uw medewerkers kunnen via social media gelinked zijn met medewerkers van Zestgroup, maar kunnen ook ons bedrijf volgen. We gebruiken social media actief als medium om informatie over Zestgroup te delen. Dit is gericht aan onze volgers en nog-niet-volgers.

Contact leggen via social media gebeurt altijd eerst met een verzoek tot linken, pas daarna zullen we personen rechtsreeks via social media benaderen. Ook dit contact is incidenteel en vaak gekoppeld tussen twee personen en niet Zestgroup als geheel. We vragen onze medewerkers nooit hun bestand met contacten met ons te delen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor onszelf (de eigen bedrijfsvoering). We stellen deze niet beschikbaar aan anderen, verkopen deze nooit door. Er is één uitzondering: het opgeven van referenties in CV’s van onze medewerkers (en voormalige medewerkers) en eventueel opgeven van referenties in commerciële trajecten bij klanten.

Referenties gekoppeld aan de geschiktheid van een medewerker van Zest worden altijd rechtstreeks afgestemd met de referent. Gegevens worden alleen uitgewisseld indien een toekomstige klant / werkgever contact wil leggen met de referent en altijd in vooroverleg.

Referenties gekoppeld aan onze dienstverlening vanuit Zestgroup geven we alleen na expliciete toestemming van uw organisatie. Dit valt onder onze standaard geheimhouding.

Met partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken (de zgn. ‘verwerkers’), sluiten wij (voor zover dit nodig is) verwerkingsovereenkomsten. Dit doen we zodat wanneer wij gegevens aan hen verstrekken, onder meer goed is vastgelegd dat zij deze gegevens ook goed beveiligen en zij tijdig melding bij ons moeten doen bij een (vermoeden van een) datalek. In uw geval is dit beperkt tot de factuuradministratie die wij voeren.

Het bewaren van uw persoonsgegevens

Bij het bewaren van persoonsgegevens is ons uitgangspunt dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze verwerkt hebben. Voor zover die er zijn, nemen wij de wettelijke bewaartermijnen in acht. Gegevens kunnen door ons langer bewaard worden wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben (bijvoorbeeld wanneer er een juridische procedure loopt of is aangekondigd en wij ons moeten kunnen verweren).

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Wij stellen dit ook periodiek bij wanneer nodig.

Onderdeel van de beveiliging is ook de melding en afhandeling van datalekken. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, waarbij persoonsgegevens (blijvend) verloren zijn gegaan, of onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet is uit te sluiten.

Uw rechten

U heeft op grond van de AVG het recht om ons ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken te vragen om:

 • Inzage in uw gegevens
 • Een kopie van uw gegevens
 • Informatie te ontvangen over de verwerking van uw gegevens (hiertoe dient ook deze privacyverklaring, maar misschien heeft u nog vragen die hiermee niet beantwoord worden).
 • Informatie te laten corrigeren die feitelijk niet klopt.
 • Onvolledige informatie compleet te maken wanneer dat nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt.
 • In bepaalde gevallen om uw gegevens te laten verwijderen (let wel: wij hoeven hier geen gehoor aan te geven wanneer wij bij het (langer) bewaren van gegevens nog een gerechtvaardigd belang hebben of om te voldoen aan een wettelijke plicht of op basis van een andere in de wet genoemde reden.
 • In bepaalde gevallen om de gegevens die wij van u verwerken te laten “beperken” (let wel: wij streven er naar zo min mogelijk data te verzamelen (dataminimalisatie)).
 • In bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
 • Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens die toestemming weer in te trekken. De intrekking geldt dan voor toekomstig gebruik van jouw gegevens.
 • Als u de gegevens zelf hebt aangeleverd of wanneer gegevens door u zijn aangemaakt en u daarvoor toestemming hebt gegeven of de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, en als de gegevens digitaal worden verwerkt: om uw gegevens in een gangbaar format mee te krijgen en, als dat technisch mogelijk is, deze gegevens op die manier aan een andere partij over te laten dragen.
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde organisatie die in Nederland toezicht houdt op de naleving van de privacywetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag. We stellen het in dit geval wel op prijs als u eerst contact met ons opneemt om te kijken of we uw klacht kunnen oplossen.

Als u een beroep wilt doen op uw rechten, kunt u contact opnemen met de contactpersonen die in deze privacyverklaring genoemd worden. Als wij goede redenen hebben om uw verzoek te weigeren, zullen wij toelichten waarom dit zo is.

Contactpersonen

Met vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Aanpassing van de privacyverklaring

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

Datum van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van 22 mei 2018.

Meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor onze

Nieuwsbrief

VISIT US

Lorentzlaan 3
3401 MX IJsselstein

POSTAL ADDRESS

Postbus 294
3400 AG IJsselstein

TELEPHONE

+31 (0)30 687 46 31
Mo-fr 8.30 AM - 5 PM

Confidental Infomation