Zestgroup en persoonsgegevens

Zestgroup en Persoonsgegevens

Zestgroup neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) hebben wij aangegrepen om databescherming en dataveiligheid verder aan te scherpen. De nieuwe Europese wetgeving heeft een plaats in onze interne procedures, in de opleiding van medewerkers en in de inrichting van processen, systemen en relevante (interne) documentatie.

Bezoek website en Verwerken van gegevens

Via de website, kunt u, op eigen initiatief, persoonsgegevens aan ons verstrekken. Zestgroup verzamelt die gegevens enkel en alleen om hiermee aan uw individueel verzoek te kunnen voldoen. Persoonsgegevens worden door u vrijwillig aan Zestgroup verstrekt.

Via de website kunnen e-mailberichten verzonden worden. In de berichten die op deze manier verzonden worden, staan uw naam, uw e-mailadres en uw telefoonnummer vermeld, evenals eventuele aanvullende informatie die u in het bericht opneemt. Indien u via een e-mail een verzoek of opmerkingen tot ons richt, is het mogelijk dat Zestgroup voormelde gegevens verwerkt om bijvoorbeeld contact met u op te nemen voor/ter beantwoording van uw e-mail.

Omdat Zestgroup haar website ook als wervingsinstrument gebruikt, kunt u tijdens een bezoek aan de website uw curriculum vitae aan één van onze medewerkers sturen. De door u verstrekte gegevens in dit kader worden door Zestgroup uitsluitend gebruikt:
• Voor werving- en selectiedoeleinden binnen Zestgroup
• Voor communicatiedoeleinden; bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak indien Zestgroup u wil uitnodigen voor een kennismaking- of sollicitatiegesprek
• In geval uw sollicitatie in behandeling is genomen voor de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen

Er wordt door ons niet gevraagd naar demografische gegevens zoals geslacht en beroep, maar bij een online sollicitatie wordt u wel de mogelijkheid geboden dergelijke informatie op te geven.

Bijzondere persoonsgegevens

Zestgroup vraagt via de website niet om bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische groep, politieke voorkeur, geloof of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakvereniging, lichamelijke of geestelijke gezondheid, seksuele voorkeuren, of strafrechtelijke gegevens. Wij raden u af om dit soort bijzondere persoonsgegevens te verstrekken. Als u dat niettemin, om welke reden ook, toch wilt doen, gaan wij ervan uit dat u Zestgroup uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te verwerken.

Cookies

Zestgroup maakt gebruik van Google Analytics; een analytische cookie die websitebezoeken meet en registreert. De bewaartermijn hiervan is 2 jaar. Zestgroup gebruikt deze gegevens enkel voor het optimaliseren van de website.

Derden

Uw persoonsgegevens zullen door Zestgroup vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij Zestgroup hiertoe wettelijk verplicht is.

De website van Zestgroup wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

Zestgroup heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van Zestgroup daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Zestgroup is niet verantwoordelijke voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Bewaren van gegevens

Zestgroup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Rechten

U heeft het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Zestgroup van u verwerkt. Op uw verzoek zal Zestgroup, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

Zestgroup aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. Zestgroup aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Zestgroup, nadat zij erop attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u ontvangen.

Beveiliging

Zestgroup heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd. Alle werknemers van Zestgroup dienen zich aan de beveiligingsvoorschriften te houden die voor de gehele organisatie gelden. Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van Zestgroup, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

Uitoefening van Rechten | Vragen

Vragen over uw omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die u eerder aan Zestgroup via de website heeft doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kunt u richten aan Zestgroup BV, t.a.v. Marketing en Communicatie, Postbus 294, 3400 AG IJsselstein.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u uw vraag richten aan Zestgroup BV, t.a.v. Marketing en Communicatie, Postbus 294, 3400 AG IJsselstein.

Wijzigingen Privacy Statement

Zestgroup behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste wijziging is aan het begin van deze Privacyverklaring vermeld.

Meer weten?

Neem contact op

Schrijf je in voor onze

Nieuwsbrief

BEZOEKADRES

Lorentzlaan 3
3401 MX IJsselstein

POSTADRES

Postbus 294
3400 AG IJsselstein

TELEFOON

+31 (0)30 687 46 31
Ma-Vr: 08.30 - 17.00 uur

Confidental Infomation